Forskning.

Innovasjon.

Fagmiljø.

A picture for the hero section

Våre nyeste artikler

Picture of Kapittel 10: Teknologi alene løser ikke problemet

30.11.2023

Bærekraft og digitalisering

Reduksjon av global ressursbruk er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Teknologisk utvikling gir gjerne mer effektiv bruk av ressurser, men bruk av teknologi fører ofte til at ressursbehovet øker. Derfor kan ikke teknologi i seg selv levere bærekraftig utvikling.

Picture of Kapittel 14: Radikal omlegging er nødvendig

19.11.2023

Bærekraft og digitalisering

Fornybare energiteknologier og systemer må bygges ut for å nå FNs klimamål. Dette krever en rekke påbud så vel som insentiver og politiske beslutninger både nasjonalt og globalt. De viktigste utfordringene vil være mangel på internasjonalt samarbeid, regionalt konsentrerte forsyningskjeder og...

Picture of Kapittel 13: Bærekraft og sårbarhet i moderne pengesystemer

19.11.2023

Bærekraft og digitalisering

Finanssystemene er som kroppens blodomløp for den moderne økonomien. De utgjør en kritisk infrastruktur i alle samfunn og i den globale økonomien. Derfor må de ha en robust arkitektur med fokus på sikkerhet og mulige sårbarheter. Det er Norges Banks oppgave å håndtere dette på forsvarlig vis for å...

Vår nyeste publikasjon

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi allerede nådd et punkt hvor vårt forbruk overgår jordens kapasitet. Skjevfordeling av ressurser intensiverer problemet. Mens industrialiserte land lever i overflod, søker utviklingsland lik levestandard. Med FNs 17 mål for bærekraft som guide, må vi redusere forbruket og utforske effektive, innovative løsninger. Det haster med handling.Les mer

Picture of Bærekraft og digitalisering

Hva er NTVA?

Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) har som formål å fremme forståelsen av teknologi og naturvitenskap for samfunnsutviklingen. Dette innebærer også å formidle kunnskap om nye teknologiske muligheter, og fremme teknologisk utdanning og innovasjon. NTVA er uavhengig av interessegrupper, og ønsker å samarbeide innenlands og utenlands med andre som deler vårt formål. NTVA har en særlig oppgave i å stimulere til utnyttelse av muliggjørende teknologier som digitale, bioteknologiske og materialvitenskapelige i løsning av de store samfunnsmessige utfordringene og i nasjonalt viktige næringsområder. Bærekraftig utvikling framstår i dag som den mest framtredende samfunnsutfordringen. Gjennom møter og seminarer tilbyr NTVA arenaer der politikere, eksperter og næringslivsaktører sammen kan utforske og diskutere nøkkelspørsmål som berører alt fra overordnet forsknings- og utdanningspolitikk til spesialiserte teknologiområder. NTVA skal være et sentralt knutepunkt for utveksling av ideer og kunnskap som bidrar til bærekraftig utvikling og fremskritt innen teknologi i Norge. Ved å formidle innsikt om hvordan ulike teknologier virker inn på samfunnsutviklingen i bred forstand søker NTVA å bygge broer mellom teori og praksis og gjøre komplekse konsepter forståelige for et bredt publikum.